Obniżony wymiar czasu pracy (art. 15g) – dofinansowanie do wynagrodzeń

  1. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca w rozumieniu art., 4 ust. 1 lub 2 ustawy prawo przedsiębiorców (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą)

  • Warunki skorzystania:

– spadek obrotów w następstwie COVID-19 może zostać określony jako:

a) spadek sprzedaży minimum o 15% liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnych miesięcy (od 01.01.2020 do dnia złożenia wniosku) do dwóch analogicznych miesięcy roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

b) spadek sprzedaży minimum o 25% w porównaniu dowolnego miesiąca przypadającego od  01.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,

– nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zusowskich za okres do końca trzeciego kwartału 2019 roku,

– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

– zawarcie porozumienia z przedstawicielami załogi (w zależności od pracodawcy przedstawicielami pracowników są związki zawodowe /wszystkie lub reprezentatywne/ albo przedstawiciele pracowników wybrani w trybie przyjętym u pracodawcy),

– przekazanie podpisanego porozumienia w terminie 5 dni roboczych od zawarcia do okręgowego inspektora pracy,

– w porozumieniu z przedstawicielami załogi określa się co najmniej:

a) grupy zawodowe objęte obniżonym wymiarem czasu pracy,

b) obniżony wymiar czasu pracy,

b) okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące obniżonego wymiaru czasu;

  • Refundacja:

– Świadczenie wypłacane jest przez maksymalnie 3 miesiące ze środków FGŚP na dofinansowanie (w postaci zwrotu) wynagrodzenia + składek na ubezpieczenie pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy (pracownik pracuje mniej i otrzymuje odpowiednio niższe wynagrodzenie) określonym w porozumieniu z załogą,

– wysokość dofinansowania to 50% wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy ale maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku (2 079,43) + 100% należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne (372,84) czyli maksymalna pomoc to 2 452,27 na pracownika;

– wymiar czasu pracy można ograniczyć maksymalnie o 20%, nie więcej jednak niż do ½ etatu;

Przykład:

Pracownik zarabia dziś: 4 000,00 brutto
Po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy do 80%: 3 200,00 brutto
Łączny koszt pracodawcy to:3 855,63
FGŚP zwróci: 1 886,88
Pomoc Państwa stanowi 48,94% w koszcie po zmianie
Pomoc Państwa w stosunku do pierwotnego kosztu wynagrodzenia wynosi: 39,15%

Pracownik zarabia dziś: 10 000,00 brutto
Po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy do 80%: 8 000,00
Łączny koszt pracodawcy to:9 638,40
FGŚP zwróci: 2 452,27
Pomoc Państwa stanowi 25,44% w koszcie po zmianie
Pomoc Państwa w stosunku do pierwotnego kosztu wynagrodzenia wynosi: 20,35%

– dopłata nie przysługuje do wynagrodzenia chorobowego;

– nie będą dofinansowane wynagrodzenia pracowników którzy otrzymywali wynagrodzenie powyżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarcze narodowej czyli powyżej kwoty 15 595,74 zł

– nie będą również dofinansowane wynagrodzenia pracowników dla których pracodawca otrzymał pomoc na wyposażenie stanowisk pracy bezrobotnego, osoby niepełnosprawnej lub też inna pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy;

  • Inne warunki:

– Ochrona miejsc pracy polegająca na tym, ze pracodawca nie może wypowiedzieć umowy ani warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczenia i 3 miesiące po zakończeniu okresu dofinansowania;

– pomoc ta stanowi pomocą de minimis,

Informacja do pobrania

Opracowanie na podstawie ustawy zwanej tarczą antykryzysową opublikowanej 31.03.2020 r. w DzU nr 568

Podobne wpisy