Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności (art.15zzc) – przyznawane przez starostę ze środków PUP

  • Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie zatrudniający pracowników.

  • Warunki skorzystania:

– spadek obrotów liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnych miesięcy (od 01.01.2020 do dnia złożenia wniosku) do dwóch analogicznych miesięcy roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

– nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zusowskich za okres do końca trzeciego kwartału 2019 roku,

– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

  • Refundacja:

– Świadczenie wypłacane jest przez maksymalnie 3 miesiące ze środków UP,

– wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów:

a) spadek obrotów co najmniej o 30%: dofinansowanie do sumy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1 300,00);

b) spadek obrotów co najmniej o 50%: dofinansowanie do sumy 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1 820,00);

c) spadek obrotów co najmniej o 80%: dofinansowanie do sumy 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2 340,00);

– Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.;

  • Inne warunki:

– Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;

– pomoc ta stanowi pomocą de minimis,

– wniosek składany do PUP w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu,

– We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja do pobrania

Opracowanie na podstawie ustawy zwanej tarczą antykryzysową opublikowanej 31.03.2020 r. w DzU nr 568 

Podobne wpisy