Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (art.15zzb) – przyznawane przez starostę

  • Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca w rozumieniu art., 4 ust. 1 lub 2 ustawy prawo przedsiębiorców (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą)

  • Warunki skorzystania:

– spadek obrotów liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnych miesięcy (od 01.01.2020 do dnia złożenia wniosku) do dwóch analogicznych miesięcy roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

– nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zusowskich za okres do końca trzeciego kwartału 2019 roku,

– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

– posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

  • Refundacja:

– Świadczenie wypłacane jest przez maksymalnie 3 miesiące ze środków UP na dofinansowanie (w postaci zwrotu) wynagrodzenia + składek na ubezpieczenie pracownika,

– wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów:

a) spadek obrotów co najmniej o 30%: dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1 300,00) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233,09; maksymalna pomoc to 1 533,09 na pracownika;

b) spadek obrotów co najmniej o 50%: dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1 820,00) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326,33); maksymalna pomoc to 2 146,33 na pracownika;

c) spadek obrotów co najmniej o 80%: dofinansowanie do sumy 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2 340,00) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419,56); maksymalna pomoc to 2 759,56 na pracownika;

– nie będą dofinansowane wynagrodzenia pracowników dla których pracodawca otrzymał inną pomoc publiczną oraz pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy;

  • Inne warunki:

– Ochrona miejsc pracy polegająca na tym, ze pracodawca nie może wypowiedzieć umowy ani warunków pracy z przyczyn niedotyczących przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;

– pomoc ta stanowi pomocą de minimis,

– wniosek składany do PUP w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu,

– We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja do pobrania

Opracowanie na podstawie ustawy zwanej tarczą antykryzysową opublikowanej 31.03.2020 r. w DzU nr 568

Podobne wpisy